TV/Radio Talk
GOUVANSH KRANTI DR. PRAMOD SINGH
GOUVANSH KRANTI- DR. YOGESH KUMR SONI
GOUVANSH LIVE PHONE-IN
GOUVANSH KRANTI[ DR. JITENDRA KUMAR SINGH]
GOUVANSH KRANTI, [DR. SURESH KUMAR DABAS]
GOUVANSH KRANTI, DR. RAJENDRA PRASAD
GOUVANSH KRANTI, DR. UMESH SINGH
GOUVANSH, LIVE PHONE-IN
GOUVANSH KRANTI,DR. YOGESH KUMR SONI
GOUVANSH KRANTI (DR. NAIMI CHAND)
GOUVANSH KRANTI (DR. RAVINDER KUMAR)
GOUVANSH KRANTI (Dr N. V. PATIL)